Osnova 

Cieľom kurzu TOGAF Foundation L1, ktorý sa taktiež niekedy označuje ako TOGAF Level 1 je zoznámiť Vás so základmi, princípmi a benefitmi Enterprise Architecture (EA). Naučíte sa štandardizovanú terminológiu, na prípadovej štúdii si vyskúšate návrh Enterprise Architektúry

Úvod do Enterprise Architektúry

(1. blok)

1.1 TOGAF: Certifikovaný program EA

Čo je Enterprise Architektúra, u nás známa tiež pod pojmom podniková architektúra. V rámci 1. bloku účastníkov prevedieme:

 • Úvodom do Enterprise Architektúry;
 • Prínosmi TOGAF certifikácie pre IT & Enterprise architektov.
 • Objasnením TOGAF certifikačných úrovní a platnosťou vydaných certifikátov;

1.2 Enterprise Architektúra vs. TOGAF

Úvod do základných princípov a funkcionalít Enterprise (Podnikovej) Architektúry. Tento modul Vám predstaví základné pojmy a princípy:

 • Čo je to framework?
 • Best practice a príklady využitia EA v praxi;
 • Väzby Enterprise Architektúry na The Open Group a TOGAF Framework;
 • Čo je a čo nie je "enterprise", čo všetko možno zaradiť do Enterprise Architektúry?

1.3 Základy TOGAF

Framework pre návrh Enterprise Architektúry TOGAF je rozdelený do 7 etáp, resp. častí. Každá časť rieši špecifické potreby on designu EA po implementácii v rámci celého životného cyklu návrhu architektúry. Rozbor všetkých 7 častí TOGAF a zoznámenie sa s prístupom, pojmami a aktivitami v rámci čiastkových blokov:

 • ACF: Architecture Content Framework;
 • ADM: Architecture Development Method;
 • ACF: Architecture Capability Framework;

Architecture Development Method

(2. blok)

2.1 Základy ADM

Cieľom tohto bloku je vysvetlenie a osvojenie si Architecture Development Method (ADM), teda jednotlivých cyklov pre každú fázu návrhu a implementácie Enterprise Architektúry v organizácii. Absolventi sa naučia: využívať TOGAF vo všetkých fázach projektu. Od designu po riadenie požiadaviek. 

2.2 ADM cyklus v čiastkových etapách

Tento výučbový modul sa podrobne venuje Architecture Development Methodic, resp. každej fáze  životného cyklu. Cieľom je naučiť sa pracovať v každej fázie Enterprise Architektúry a porozumieť, ako tieto fázy prispievajú v rozvoji EA.

ADM Manuál & Techniky

(3. blok)

3.1 ADM Návod a techniky

Osvojíte si odporúčania ako pracovať s ADM: Architecture Development Methodic. Naučíte sa všetky odporúčané techniky, ktoré využívajíú architekti na úrovni Enterprise, teda podnikovej architektúry.

Pre úspešné absolvovanie Foundation certifikácie (TOGAF Level 1) musíte byť schopní charakterizovať čiastkové procesy. Ale nie je dôležité poznať podrobne čiastkové techniky a spôsoby implementácie, ktoré sú potrebné pre konkrétne projekty. Preto sa zameriame na to, aby ste perfektne zvládli:

 • vysvetlenie rozdielov medzi fázami
 • business scenáre
 • GAP analýza
 • ostatné

ACF: Architecture Content Framework

(4. blok)

4.1 Reporting a manažérska komunikácia

Správna manažérska komunikácia v projekte a prínosy Enterprise Architektúry sú kľúčovým pilierom, pre úspešný návrh a implementáciu TOGAF.

Medzinárodný štandard pre definíciu požiadaviek a framework enterprise architektúry TOGAF je norma ISO 42010, ktorá je medzinárodne podporovaná a garantovaná predovšetkým zo strany The Open Group. 

4.2 Design čiastkových blokov

Jedným z hlavných benefitov TOGAF je možnosť upgradovať existujúcu enterprise architektúru, biznisové nástroje, alebo čiastkové projekty, ktoré ovplyvňujú fungovanie organizácie.

V tomto module sa detailne zoznámite s koncepciou architektúry a technikami návrhu riešení čiastkových blokov, vrátane využitia TOGAF v existujúcich infraštruktúrach.

4.3 Hlavné výstupy a prínosy ADM

Každá fáza metodiky Architecture Development prináša sériu prínosov, ktoré majú byť dosiahnuté. Tieto benefity sú vždy výstupom tejto fázy a vstupom do nasledujúcej fázy. Absolventi tohto modulu budú schopní generovať prínosy v každej fáze ADM cyklu.

Rozvoj EA & Nástroje
(5. blok)

5.1 Rozvoj Enterprise Architektúry

Správa a rozvoj EA je predpokladom dlhodobej a funkčnej Enterprise Architektúry. Optimalizácia a údržba sú dve strany jednej mince - TOGAF.

5.2 Repozitár Architektúry

V tomto module sa zameriame na využitie repozitára, ktorý sa využíva pre ukladanie a správu enterprise architektúry navrhnutej pomocou procedúr Architecture Development Method. TOGAF je viac, než archivácia návrhov podnikovej infraštuktúry.

TOGAF® Reference Model
(6. blok)

6.1 TOGAF® Framework

V tejto časti sa naučíte používať 2 referenčné modely, ktoré sú zároveň súčasťou certifikácie na úrovni TOGAF Foundation (Level 1), ide o:

 • Technical Reference Model (TRM)
 • Integrated Information Infrastructure Reference model (III-RM).
Architecture Capability Framework
(7. blok)


7.1 Riadenie Architektúry ADM

ADM management je posledný modul v rámci EA. Cieľom je simulácia príkladov využívania TOGAF v praxi. Čo sa naučíte? Využívať ACF:

 • Architecture Capability Framework, resp. správu a optimalizáciu Architecture Development cyklu;
 • Absolventi budú schopní realizovať architektúru v organizácii.
Revízia znalostí
(8. blok)

8.1 Revízia a míľniky

Tento modul sa zameriava na všetky kľúčové koncepty TOGAF Foundation certifikácie. Tento modul je kľúčový pre revíziu znalostí predchádzajúcich míľnikov, jednotlivých fáz projektu Enterprise Architektúry. 

8.2 Certifikačný test

Pred samotným certifikačným testom absolvujete cvičné testy, ktoré sú oficiálne a identické s certifikačnými testami. 

späť na kurz