logo-uvsr.png

Súčasné programové vyhlásenie vlády SR predstavuje rámec stabilného rozvoja spoločnosti Slovenskej republiky s pružným reagovaním na príležitosti a hrozby vonkajšieho prostredia,  s cieľom zabezpečiť hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj Slovenska a prehĺbiť spoločenskú súdržnosť, znížiť regionálne rozdiely, posilniť aktívnu úlohu štátu a boj proti korupcii pri zvýšení kvality služieb verejného sektora poskytovaných občanom.

Úrad vlády SR plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády SR, rovnaké úlohy plní úrad aj pre predsedu vlády ako jeho výkonný orgán. Úrad je aj ústredným orgánom štátnej správy pre štátnozamestnanecké vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme, pre kontrolu plnenia úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy a pre kontrolu vybavovania petícií a sťažností. Má za úlohu kontrolu plnenia úloh z programového vyhlásenia vlády a z uznesení vlády, koordináciu prípravy zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky SR a politík regionálneho rozvoja, zabezpečenie a koordináciu ochrany finančných záujmov Európskej únie a koordináciu procesu vybavovania elektronických hromadných žiadostí.

Zamestnanci tohto úradu plnia dôležité úlohy pre prospech občanov SR. Potrebujú ku svojej práci kvalitnú metodiku projektového riadenia. Vybrali si PRINCE2.

  • PRINCE2® sa používa aj v slovenskej štátnej správe