upvii.png

Finančné prostriedky z fondov Európskej únie je potrebné riadiť, koordinovať a vytvárať nad nimi dohľad. Túto funkciu plní Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Je ústredným orgánom štátnej správy aj pre oblasť informatizácie spoločnosti a oblasť investicií. 

ÚPVII zabezpečuje v oblasti informatizácie spoločnosti jej centrálne riadenie, tvorbu politiky digitálneho trhu, rozhodovanie o zdrojoch  vo verejnej správe pre IT, centrálnu architektúru integrovaného IS. V oblasti investícií zabezpečuje vypracovanie národného strategického investičného rámca cez strategické plánovanie a projektové riadenie. 

Bez medzinárodnej metodiky projektového riadenia, ktorá je rozsiahle používaná aj vládou Veľkej Británie, Francúzska či Poľska by  sa len ťažko tvorilo kvalitné strategické plánovanie.

Môžeme sa pochváliť, že sme skoro celý úrad preškolili metodikou PRINCE2 a ešte aj so 100%-nou úspešnosťou v rámci certifikácie. 

  • PRINCE2® sa používa aj v slovenskej štátnej správe

Okrem tohto školenia sme zamestnankyne oboznámili s novým všeobecným nariadením na ochranu osobných údajov (GDPR). 

  •  Poverenec ochrany osobných údajov od mája 2018