spu.jpg

Vznik Slovenskej poľnohospodárskej univerzity siaha až do roku 1952. SPU v Nitre so svojimi edukačnými a vedeckovýskumnými aktivitami je dnes významnou súčasťou európskeho a svetového vzdelávacieho priestoru. Stala sa modernou, otvorenou univerzitou, reflektujúcou potreby doby v agropotravinárskom sektore v lokálnom aj globálnom rozsahu. Jej poslaním je pripravovať konkurencieschopných odborníkov pre všetky oblasti agropotravinárskeho rezortu, ako aj pre ďalšie oblasti národného hospodárstva - rezort strojárstva, financií,  pre inštitúcie a orgány štátnej správy a i. 

Kvalitu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre potvrdzuje aj to, že jej študenti, doktorandi, vysokoškolskí učitelia majú záujem o ďalšie štúdium medzinárodnej projektovej metodiky.

  • SPU a medzinárodná projektová metodika
  • potreby v agropotravinárskom sektore