sfrb_logo.jpg

Štátny fond rozvoja bývania bol zriadený zákonom NR SR už v roku 1996, ktorý vytvoril podmienky na poskytovanie štátnej podpory rozvoja bývania pre mladých. Činnosť tohto fondu je nesmierne dôležitá, vďaka nemu sa financujú priority štátnej bytovej politiky schválené vládou SR pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.

Pre zvládanie implementácie nástrojov finančného inžinierstva je dôležité plánovať a realizovať projekty efektívne. Osvedčený súbor najlepších praktík PRINCE2® sa dá aplikovať v akejkoľvek organizácii a životnej fáze projektu.

  • najpopulárnejšie metodiky projektového manažmentu
  • kurz projektového riadenia pre riaditeľov fondu