Pro koho je kurz PRINCE2 Foundation
Komu je určený | Target Audience

A prečo by mal absolvovať program Business Continuity Manager ISO 22301

Pre niektoré organizácie je táto manažérska pozícia kľúčová

Imunita a samotná existencia na konkurenčných trhoch je dokonca závislá na manažérovi, zodpovednom za implementáciu a správu systému riadenia kontinuity činností, BCMS (Business Continuity Management System). Tento štandard vychádza z ISO 22301 a najčastejšie sa implementuje v rámci organizácie.


V menších i stredných spoločnostiach je kompetencia BCM väčšinou ako doplnok pracovnej náplne na manažérskych pozíciách, najčastejšie:

 • CEO’s, CIO’s
 • Interný Audítor
 • IT Management, Compliance, Risk
 • Project, Process, alebo Quality Manager

Prečo “Business Continuity Plan” a ako ho uviesť do praxe

Business Continuity Management je komplexný proces riadenia kontinuity činností.

Business Continuity Management je o identifikácii oblastí, ktoré môžu v prípade zlyhania prerušiť, ochromiť, či inak paralyzovať chod organizácie. Kurz sa zameriava na realizáciu business impact analyses (analýzy dopadu ohrozenia), testovania reakcií na hrozby, alebo realizáciu plánov obnovy.

Zo strategického hľadiska sa Business Continuity Management zameriava na minimalizáciu finančných dopadov, zvyšovania efektivity a vytvárania konkurenčnej výhody s pomocou Business Continuity Plánov.

BCM podľa ISO 22301 identifikuje potenciálne hrozby pre organizáciu a ich dopad na chod organizácie.  Business Continuity Management Framework pomáha budovať flexibilný a pritom efektívny štýl riadenia procesov, ktoré ochráni záujmy zainteresovaných strán, rovnako tak i kľúčových aktív spoločnosti.

Čo Vás kurz naučí

Akreditovaný program Business Continuity Manager je založený na princípoch ISO 22301

Resp. Societal Security – Business Continuity Management Systems: Requirements (predtým BS 25999 či PAS 56)

Absolventi kurzu si osvoja manažérske návyky potrebné pre výkon funkcie BCM. Ide najmä o postupy plánovania, ustanovenia, zavedenia, prevádzky, monitoringu, správy, údržby a trvalého zlepšovania systému BCM z pohľadu pripravenosti na mimoriadne udalosti.


Najväčšie prínosy pre Vašu kariéru i organizáciu

 • Znižovanie finančných strát pri výpadku služieb;
 • Garancia splniteľných záruk a čo najrýchlejšia obnova havárií;
 • Prehľadné, štruktúrované a vzájomne prepojené plány / postupy / procedúry BCM.

Key Benefits of PRINCE2
Kľúčové prínosy | Key Benefits of BCM

+31%

Je medziročný nárast certifikácií ISO 22301

Tento fakt podčiarkuje narastajúci záujem o BCM. Pravdepodobne i Vaša organizácia je stále viac citlivá na výpadky IT, telekomunikačné siete, alebo blackout v podobe výpadku elektrickej energie.

Problém narastá s kybernetickými útokmi. Všetky tieto incidenty ochromujú každodennú prevádzku. Naviac sa dejú roboticky, takže ich nemožno predvídať.


Tým, ako je Váš vnútorný systém riadenia procesne stále zložitejší a musíte sa stále viac spoliehať na dostupnosť služieb od tretích strán, je schopnosť zotaviť sa a zaistiť dostupnosť podnikov komplikovanejší viac, než inokedy.

Práve preto je Business Continuity Management neoddeliteľnou súčasťou riadenia rizík v každej procesne vyspelejšej organizácii.

iso 22301

BCM v organizácii

Zavedením Business Continuity Managementu získate

Finančnú úsporu

Napriek tomu investície do vzdelania manažérov a čas strávený implementáciou predstavuje finančné náklady, podľa štatistík predstavuje len zlomok nákladov vynaložených na riešenie krízových situácií. ISO 22301 umožňuje získať lepšie poisťovacie podmienky.

Konkurenčné  výhody

Neexistuje lepší spôsob, ako zdôrazniť klientom bezpečnosť a dôveryhodnosť Vašej organizácie. Certifikácia ISO 22301 vydaná medzinárodne akreditovaným certifikačným orgánom je v mnohých prípadoch i kvalifikačné kritérium pre získanie zákazky.

Kvalitu i efektivitu

ISO 22301 je framework postavený na medzinárodne osvedčenom modeli plánovania "P-D-C-A", teda Plan - Do - Check - Act, ktorý bol i v predchádzajúcom vydaní BS 25999.

Skutočnú flexibilitu

Pri incidentoch, prerušení funkčnosti, alebo výpadku služieb budete schopní prepnúť na núdzový záložný režim. Získaný čas využijete na riešenie nielen následkov, ale predovšetkým príčin týchto hrozieb.

Optimálny systém riadenia

Zavedením procesov business continuity získate komplexný prehľad o Vašej organizácii. Manažér BCM využije systém pre zlepšenie a realizáciu nových príležitostí.

Súlad s legislatívou a pravidlami

Business Continuity Management pomáha plniť reguly návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti, rovnako tak certifikácia urýchľuje cestu k získaniu dotácií EU.

Kontinuálne zlepšovanie

V rámci certifikačných auditov je organizácia povinná realizovať interné audity aspoň 1x ročne. Proaktívny prístup k revízii BCM preukázateľne zlepšuje efektívnosť systému.

Ochranu dobrého mena

Certifikát ISO 22301 posilňuje image spoľahlivej a bezpečnej organizácie. Pokiaľ je Vašou stratégiou uspieť na trhoch i inak, než najnižšou cenou, prémiový certifikát ISO 22301 pomôže komunikovať benefity.

Certifikácia súčasťou kurzu!

Certified ISO 22301 Business Continuity Manager

Súčasťou akreditovaného programu je certifikačná skúška, ktorá sa skladá v poslednom dni kurzu.

Úspešní absolventi získajú prestížny certifikát ISO 22301 BCM, ktorý je súčasťou medzinárodnej kvalifikácie BCMS (Business Continuity Management System) podľa ISO/IEC 17024 Conformity assessment & General requirements for bodies operating certification of persons.

!!! Akreditačný poplatok za oficiálnu skúšku a vydanie certifikátu vo výške £200 + DPH je zahrnutý v cene vzdelávacieho programu.

 • Certifikát v Anglickom jazyku
 • Na vyžiadanie zaistíme súdny znalecký preklad

Prečo je dobré mať tiež plán "B" ..?

Výsledky spoločností, ktoré certifikovali organizáciu podľa
ISO 2230, hovoria sami za seba...

 

Risk Management

86% believe BCM planning improves business resilience*
=
Improved mitigation of risks and robust platform for continued operation
 

Business Recovery

82% reported improved speed of recovery from incidents and disruptions**
=
Improved continuity of business operations and ability to provide a seamless product/service to customers in the case of unexpected disruptions

  ISO 22301 Plan B - Disaster recovery 

Financial Performance

71% reported increased revenue (gained from new business and customers as well as retention of existing customers)*
=
Improved commercial health and growth of the business

   

Operational Improvements

87% activating BCM arrangements said that they effectively reduced business disruptions*
=
Organization is better placed to foresee and prevent disruptions through Business Impact Analysis

Corporate Reputation

83% cite enhanced reputation and image amongst key stakeholders (including clients and shareholders)**
=
Improved confidence and external image as a reputable and reliable supplier

 

Cost-benefit Gains

81% confirmed that the cost of developing BCM plans was justified by the benefits*
=
Reduced costs associated with downtime and disruption

 

Jak získat certifikát PRINCE2 Foundation

Váš BCM certifikát | Certify your Continuity

Štruktúra kurzu

Úvod do BCM

Prečo riešiť BCM; Detailné vysvetlenie BCM procesov ; BCM v organizácii, ako presadiť implementáciu.

Základné princípy

Plan-Do-Check-Act (PDCA) model; Terminológia BCM a kľúčové druhové štandardy; Spôsob integrácie Business Continuity Management do organizácie.

Implementácia BCM v organizácii

Vysvetlenie kľúčových postupov pre nasadenie BCM, ktoré sú nutné pre zaistenie chodu kritických procesov v prípade mimoriadnej udalosti, resp. zaistenia prevádzky informačného systému. Ako správne zvoliť scope projektu; Príklady a ukážky nasadenia business continuity managementu.

Management a riadenie BCM

Politika; Stratégie a ciele; Role, zodpovednosti, kompetencie.

Plánovanie a podpora

Analýza dopadov a rizík; Stratégie obnovy podľa scenárru; Havarijné plány, plány obnovy, príklady; Využiteľné zdroje, kapacity, testovanie BCM.

ISO 22301 Certifikácia

Upgrade systému BS 25999 na ISO 22301; Príprava na certifikačný audit, realizácia interných auditov; Spolupráca s RCB (Registered Certification Body) TAYLLORCOX.

Priebeh certifikácie ISO 22301 BCM™

Kvalifikácia Business Continuity Manager je súčasťou  kompetenčného modelu pre kybernetickú bezpečnosť.

Záverečná skúška má formu písomného testu s výberom správnej odpovede z testovacích otázok. Z čoho sa písomný test skladá?

 • 40 otázok, 60 minút
 • politika zatvorenej knihy
 • úspešná certifikácia min. 65% správnych odpovedí

V cene kurzu je

 • občerstvenie i obedy
 • BCM Kit™ for Internal Audit 
 • BCM® slovník, powerpoint, skriptá
 • BCM ISO 22301 Self-Assessment checklist

Harmonogram a organizácia

 • 2 dni, 9h - 17h
 • coffee breaky, obed
 • kombinácia výkladu, cvičenie, praktické ukážky
 • Viac informácií? Pomoc s otázkou? Zavolajte nám.

Termíny kurzov Business Continuity® Manager

Filtrovanie ponuky kurzov

Celkom nájdených
0 termínov

Názov kurzu Termín Miesto Dĺžka Cena bez DPH
Hore
 • predchádzajúce
 • 1
 • ďalšie

Klasický kurz pre každého.

Preto realizujeme školenia na mieru. Predovšetkým spoločnosti oceňujú našu flexibilitu. Pri príprave kurzu zohľadníme váš obor, trendy, konkurenciu a strategické ciele. Dôležitá je aj úspora nákladov na cestovanie, ubytovanie atď.

*

*

Položky označené * sú povinné.

Hodnotenie kurzu Business Continuity® Manager

Pridať hodnotenie

Hodnotenie absolventov kurzu