target audience prince2 practitioner

Komu je určený | Target Audience

Practitioner: nielen pre skúsených PM

PRINCE2®Practitioner je ďalším logickým krokom tiež u Vás, ktorí s riadením projektov začínate a už ste si osvojili PRINCE2® Foundation (nevyhnutný predpoklad).

Z pohľadu pracovného zaradenia / organizačnej štruktúry v projektovom tíme sú najčastejší absolventi na pozíciách:

 • junior project management;
 • prevádzkoví a línioví manažéri;
 • senior project management;
 • vedúci projektového tímu;
 • project assurance; project Support;
 • ostatní členovia projektového tímu;

2 - dňový kurz PRINCE2® Practitioner rozširuje a prehlubuje znalosti, ktoré ste získali v kurze PRINCE2® Foundation.

"Počet projektových manažérov certifikovaných v úrovni "Practitioner" medziročne rastie o 67%. Medzi absolventov patria  aj riaditelia projektových kancelárií, konzultanti, programoví manažéri, riaditelia divízií, ale výnimkou nie sú ani generálni riaditelia."

Naučíme Vás dokonale ovládať techniky a riešiť zložité aj krízové situácie, ktoré sú typické pre riadenie projektov. Témy v kurze sú:

 • kde a ako nastaviť projektové riadenie;
 • ako môže PRINCE2® pomôcť, v čom je unikátny;
 • čo má byť v projektovom pláne a ako ho pripraviť;
 • čo musí spĺňať harmonogram projektu, rozdelenie na etapy;
 • role zainteresovaných v projekte, reporting, riadenie kvality, riadenie rizík.

Key Benefits of PRINCE2
Kľúčové prínosy | Key Benefits of PRINCE2

PRINCE2® šablóny v hodnote 960,00 EUR,- súčasťou kurzu!

Ušetrite čas a vyhnete sa problémom so zavádzaním projektovej metodiky do bežného života. Vypracované, certifikované šablóny projektovej metodiky, ktoré absolventi tohto kurzu s radosťou používají v praxi.

zahájení projektu

  
Zahájenie projektu

Starting Up a Project

 
Business Case
Obchodný prípad
Project Brief
Charta projektu
Daily Log
Denník projektového manažera
Project Plan
Projektový plán
Lessons Log
Prehľad o získaných skúsenostiach
Project Product Description
Popis produktu projektunastaveni projektu

Nastavenie projektu

Initiating a project

Benefits Review Plan
Plán revízie prínosov
Issue Register
Register otvorených bodov
Configuration Item Record
Záznamy o konfiguračných položkách
Configuration Management Strategy
Stratégie riadenia konfigurácie
Project Initiation Documentation
Dokumentácia nastavenia projektu
Product Description
Popis produktu
Risk Register
Register rizík
Quality Register
Register kvality
Quality Management Strategy
Stratégia riadenia kvality
Risk Management Strategy
Stratégia riadenia rizík
Project Initiating Plan

 rizeni prechodu mezi etapami

Riadenie prechodu medzi etapami

Managing Stage Boundaries

 
End Stage Report
Správa o ukončení etapy
Lessons Report
Správa o získaných poznatkoch
Project Stage Plan
Plán etapy projektu

kontrola etapy projektu

Kontrola etapy

Controlling a Stage

 
Exception Report
Správa o výnimke
Highlight Report
Správa o stave etapy
Issue Report
Správa o otvorenom bode
Product Status Account
Výkaz stavu produktov
Work Package
Balík práce
rizeni dodavky produktu prince2
Riadenie dodávky produktu

Managing Product Delivery

Checkpoint report
Správa o stave balíku práce
Plán projektu
Project Plan Delivery

 ukončení projektu

Ukončenie projektu

Closing a Project

End Project Report
Správa o ukončení projektu
Lessons Report
Správa o získaných poznatkoch

Prínosy PRINCE2® v organizácii

Ako zvýšite šancu na úspešnú realizáciu projektu?

 • Projektová metodika PRINCE2® sa využíva vo viac ako 200 krajinách, je najrozšírenejším štandardom projektového riadenia v súkromnom sektore aj v štátnej správe či samospráve.
 • S pomocou manuálu PRINCE2® je možné riadiť akýkoľvek typ projektu, nezáleží na jeho veľkosti, zložitosti alebo sektore. Aj preto je metodika obľúbená v nadnárodných korporáciách ako jednotný štandard.
 • Definuje role, zodpovednosti, delegovanie a hierarchiu. PRINCE2® metodika je cenným nástrojom aj preto, že všetky zainteresované role v projekte lepšie pochopia čo, kedy a prečo je nutné realizovať.
 • PRINCE2® razí cestu jednoduchých, ale efektívnych postupom. Podporuje princípy neustáleho zlepšovania, riadenia rizík a odbúrava byrokraciu v projektoch. Každá aktivita či postup musí mať dôvod - v opačnom prípade nemá v projekte čo robiť.
 • Ďalším významným dôvodom - prínosom je štandardizovaná terminológia projektového manažmentu. Keďže riadite viac ako jeden projekt, oceníte štandardizáciu a jasný popis stavu projektu.
 • Srdcom projektu je Business Case. Vďaka nemu budete mať v projekte jasno o ďalších krokoch v celom životnom cykle.

Najväčšie benefity projektovej metodiky

srozumitelnost prince2
Zrozumiteľnosť

Začať používať metodiku PRINCE2® je tak jednoduché. Príprava, riadenie aj výkazy získajú profesionálny štýl. Nebudete mať problém orientovať sa v projektoch.

prince2 je flexibilni
Flexibilita

Nemusíte ihneď nasadzovať metodiku na celý životný cyklus projektu. Zamerajte sa napr. na riziká v projektoch alebo pravidlá pre ich riadenie.

prince2 standard
Štandardizácia

Každý projekt je iný ale PRINCE2® Vám pomôže so všetkým. Ľahko sa zorientujete v projektoch. U všetkých klientoch, bez rozdielu z akého odvetvia, či segmentu sú.

prince2 brand
Prestížna značka

PRINCE2® je globálny štandard využívaný vo verejnej správe aj v súkromnom sektore. Chcete si zvýšiť renomé u klientov alebo v organizácii? Vsaďte na osvedčenú značku.

manazerske planovani prince2
Pokročilé plánovanie

Framework PRINCE2® Vás v celom projekte povedie osvedčenými technikami plánovania a riadenia. Budete pripravení uplatňovať praktické znalosti a nové skúsenosti v praxi.

prince2 kapacita projektu
Viac kapacity

Na prvý pohľad získate prehľad o všetkých rezervách v projekte. Budete monitorovať zdroje, kapacity či plnenia projektového plánu. Namiesto "odhadov" budete pracovať so "živými dátami".

prince2 je konkurence
Konkurencieschopnosť

Opakovane prekračujete náklady, neplníte harmonogram a nedarí sa Vám realizovať projekty v požadovanej kvalite? PRINCE2® je liekom nielen na tieto problémy.

vyssi produktivita
Vyššia produktivita

Chcete zvýšiť produktivitu? Je nutné popracovať na procesnej vyspelosti. Jedným z kľúčových krokov ako zvýšiť procesnú vyspelosť je štandardizácia postupov projektového riadenia.

prince2 tendr
Nové zákazky

Preukázanie spôsobilosti projektového manažéra certifikátom PRINCE2® sa stále častejšie stáva podmienkou, resp. bránou k novým projektom a ceste ku spokojným klientom.

Miloš Tomka

PRINCE2® a ITIL® Approved Trainer, consultant

Hlavný tréner kurzovPRINCE2® a ITIL® v spol. TAYLLOR & COX Slovensko

Trenéri PRINCE2®| AKREDITÁCIA

PRINCE2 Practitioner certifikační zkouška

Váš PRINCE2 certifikát | Certify your Future

Certifikát AXELOS

Rozhodli ste sa pre upgrade certifikátu? Gratulujeme! Každý úspešný absolvent získa naviac certifikát vydaný vlastníkom metodiky Axelos, resp. ich EI (Examination Institute) Peoplecert.

TAYLLORCOX Vám nepošle len voucher a nenúti Vás zložito vybavovať administratívu spojenú s certifikačnou skúškou. Ako Partner EI - Peoplecert sa Vám postaráme o komplexnú administráciu všetkého až do vydania certifikátu.

 • certifikát v anglickom jazyku
 • PRINCE2 Practitioner Axelos / Peoplecert má medzinárodnú platnosť !

Agenda

7 Princípov, Procesov a Tém

Osvojte si profesionálne návyky s frameworkem PRINCE2®

Absolventi tohto kurzu získajú detailné, predovšetkým praktické znalosti o možnostiach a spôsoboch riešenia projektových aktivít s metodikou PRINCE2®. 
Naučia sa používať princípy, témy a procesy na projektoch všetkých veľkostí i typov. Dokážu predchádzať zbytočnému navyšovaniu nákladov, vyvarujú sa byrokratickej administratíve a budú schopní pracovať tímovo i systematicky.

7 PRINCE2 Procesov

7 PRINCE2 Tém

7 PRINCE2 Princípov

 • Starting Up a Project
 • Initiating a Project
 • Directing a Project
 • Controlling a Stage
 • Managing a Stage Boundary
 • Managing Product Delivery 
 • Closing a Project
 • Business Case
 • Organization
 • Quality
 • Plans
 • Risk
 • Change
 • Progress
 • Continued Business Justification
 • Learn from Experience
 • Defined Roles and Responsibilities
 • Manage by Stages
 • Mangage by Exception
 • Focus on Products
 • Tailor to Suit the Project Environment
 • Zahájenie projektu
 • Smerovanie projektu
 • Nastavenie projektu
 • Kontrola etáp
 • Riadenie dodávky produktu
 • Riadenie prechodu medzi etapami
 • Ukončenie projektu
 • Obchodný prípad
 • Organizácia
 • Kvalita
 • Plány
 • Riziko
 • Zmena
 • Progres
 • Kontinuálny biznis posudzovania
 • Učenie sa zo skúseností
 • Definované role a zodpovednosti
 • Riadenie pomocou etáp
 • Riadenie na základe výnimky
 • Zameranie sa na produkty
 • Prispôsobenie sa projektovému prostrediu

Získali ste PMI alebo IPMA, ale rozmýšľate o certifikácii PRINCE2®?

Od 1. 7. 2014 môže každý projektový manažér s platnou certifikáciou PMI alebo IPMA vynechať certifikačný test PRINCE2® Foundation. Doklad o úspešnom absolvovaní nižšie uvedených PMI alebo IPMA certifikácií Vám stačí k prihláseniu na certifikačný test PRINCE2® Practitioner.

Viac o PRINCE2 vs PMI vs IPMA

Priebeh certifikácie PRINCE2® Practitioner

Záverečná skúška má formu písomného testu s výberom správnej odpovede z testovacích otázok. Z čoho sa písomný test skladá?

 • 8 otázok (každá otázka za 10 bodov), 180 minút
 • politika otvorenej knihy - povolené používať knihu Managing Successful Projects with PRINCE2® 
 • úspešná certifikácia min. 44 bodov (55%)

Všetko o certifikácii PRINCE2®

Čo pre Vás urobíme viac, ako ostatní?

O 100% zvýšime šancu úspešne absolvovať certifikáciu! Sme partnerom EI - Peoplecert, čo pre kandidátov znamená garanciu profesionálnej prípravy na certifikáciu. Elitné skóre (nad 80% u nás nie je výnimkou). 

Sme presvedčení, že papier nikto neprekonal.

Preto i skúšky narozdiel od ostatných realizujeme jednoducho v papierovej podobe. Nenútime  Vás k vytváraniu profilov a zložitej registrácii na zahraničné portály s technickou podporou, kde musíte skladať skúšku na notebooku s kamerou, pod dohľadom supervízora. U nás je certifikácia súčasťou kurzu, nie úloha pre Vás na doma.

 • naviac 2 oficiálne cvičné testy pred ostrým
 • Coaching report k certifikačným skúškam AXELOS
 • prestížny medzinárodný špičkový certifikát PRINCE2® Practitioner
 • kurzy PRINCE2® sú číslo #1 medzi projektovými manažérmi v SR i vo svete

 Financování kurzu: Na Splátky i Dotace

 

Financovanie kurzu | Na splátky

 

Nákup na splátky u TAYLLORCOX

Nákup na splátky

Kurz na splátky bez dokladovania príjmu? Áno! Nečakajte na ďalšiu výplatu... Poďte s nami do splátok a rezervujte si kurz ešte dnes od 100,-EUR mesačne!
Ako získam splátky >

V cene kurzu je

 • občerstvenie a obedy
 • kniha Managing successful projects with PRINCE2®
 • education kit, powerpointové prezentácie, skriptá
 • šablóny a vzory pre ďalší rozvoj a uplatnenie v praxi
 • prístup na oficiálny portál, k stiahnutiu množstvo ďalších materiálov 

Harmonogram a organizácia

 • harmonogram
 • 2 dni, od 9h - 17h
 • coffee breaky, obed
 • kombinácia výkladu, cvičení a praktických ukážok
 • záverečný test 2 týždne po kurze, alebo podľa dohody
 • Viac informácií? Pomoc s otázkou? Zavolajte nám.
wifi plazma education kit obcerstveni lunch air condition metro
wifi plazma knihy občerstvenie obed klimatizácia parkovanie mhd

Termíny kurzov PRINCE2® Practitioner

Filtrovanie ponuky kurzov

Celkom nájdených
0 termínov

Názov kurzu Termín Miesto Dĺžka Cena bez DPH
Hore
 • predchádzajúce
 • 1
 • ďalšie

Klasický kurz pre každého.

Preto realizujeme školenia na mieru. Predovšetkým spoločnosti oceňujú našu flexibilitu. Pri príprave kurzu zohľadníme váš obor, trendy, konkurenciu a strategické ciele. Dôležitá je aj úspora nákladov na cestovanie, ubytovanie atď.

*

*

Položky označené * sú povinné.

Hodnotenie kurzu PRINCE2® Practitioner

Pridať hodnotenie

Hodnotenie absolventov kurzu

hodnotenie hodnotilo 105 absolventov
hodnotenie

Jozef G. KPMG | 14.08.2019

Kurz hodnotím super.

hodnotenie

Zuzana V. Exponea s.r.o. | 14.08.2019

Ďakujem za skvelý a flexibilný prístup ku kurzu.

Zobraziť dalšie hodnotenie