1. Úvodné ustanovenia

1.1.     Tieto obchodné podmienky (ďalej jen „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti TAYLLOR & COX Slovensko, a.s., so sídlom Zelinárska 6, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 256 831, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 5347/B (ďalej jen „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej jen „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej jen „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetové adrese www.icourse.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej jen „webové rozhranie obchodu“).

1.2.     Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.icourse.sk (ďalej jen „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady individuálne uzatváraných zmlúv inak ako prostredníctvom webového rozhrania obchodu.

1.3.     Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

1.4.     Ustanovení obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5.     Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť a/alebo doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Uzatvorenie kúpne zmluvy

2.1.     Webové rozhraní obchodu obsahuje zoznam produktov a služieb ponúkaných predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia ceny jednotlivých ponúkaných produktov. Ceny sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty. Ponuka a ceny zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky na predaj umiestené na webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu.

2.2.     Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky kupujúcemu obdržanie objednávky potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej jen „elektronická adresa kupujúceho“).

2.3.     Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charakteru objednávky požiadať kupujúceho o dodatočnom potvrdení objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

2.4.     Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujúceho.

2.5.     Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

2.6.     Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov pri uzatváraní kúpnej zmluvy na diaľku. Náklady kupujúceho spojené s použitím komunikačných prostriedkov v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy na diaľku (náklady na internetové pripojení, náklady na telefónne hovory, atď.) si kupujúci hradí sám.

2.7.     Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu v termínoch v kalendári akcií. Táto zmena však bude vždy prejednaná s už registrovanými účastníkmi kurzu.

3. Cena a platobné podmienky

3.1.     Cenu a prípadné náklady podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

  • bezhotovostne platobnou kartou,
  • v hotovosti u predávajúceho na adrese Zelinárska 6, 821 08 Bratislava, Slovenská republika;
  • prevodom na účet č. 4013966400/7500, IBAN: SK3075000000004013966400, SWIFT/BIC: CEKOSKBX, vedený v Československá obchodná banka, a.s. (ďalej jen „účet predávajúceho“);

3.2.     V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.3.     Úhrada faktúr zo strany kupujúceho musí prebehnúť najneskôr do 14 kalendárnych dní pred termínom objednávaného kurzu, semináru, školenia, workshopu, atď..

3.4.     Prípadné zľavy z ceny poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

3.5.     Pokiaľ je to v obchodnom styku obvyklé alebo pokiaľ tak stanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví predávajúci ohľadne platieb uskutočňovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridané hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickou adresu kupujúceho.

3.6.     Náklady súvisiace s účasťou na seminároch a skúškach (cestovné, ubytovanie, ušlý zisk atd.) znáša kupujúci. V prípade, pokiaľ je účastníkmi požadované zabezpečenie dopravy a ubytovania, alebo iných doplnkových služieb, predávajúci môže tieto doplnkové služby zabezpečiť výlučne na základe samostatnej, osobitne uzatvorenej zmluvy. Poskytnutie doplnkových služieb nemá vplyv na uzatvorenú kúpnu zmluvu.

3.7       V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením ceny alebo jej časti vzniká predávajúcemu nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1.     Záväzné objednávky na školenia musia byť doručené najneskôr 3 týždne pred zahájením objednaného školenia. Takáto objednávka sa považuje za záväznú. Kupujúci môže zrušiť svoju objednávku, avšak najneskôr do 3 týždňov pred termínom konania školenia.

4.2.     Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, ak kupujúci nezaplatí cenu alebo jej časť v lehote podľa bodu 3.3, alebo v inej dohodnutej lehote splatnosti, a to až do konania školenia. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť zaslaním oznámenia o odstúpení kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujúceho. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom odoslania oznámenia o odstúpení kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujúceho.

4.3.      Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ vzniknú s odstúpením od zmluvy predávajúcemu náklady, má predávajúci nárok na úhradu týchto nákladov a/alebo náhrady škody. Predávajúci je oprávnený tieto náklady jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie už zaplatenej kúpnej ceny. Predávajúci je taktiež oprávnený proti nároku kupujúceho na vrátenie ceny jednostranne započítať nároky na úroky z omeškania podľa týchto obchodných podmienok.

4.4.     Absencia (aj dočasná) na objednaných a/alebo už zaplatených školeniach nezakladá nárok na vrátenie úhrady a/alebo čiastočnej úhrady a/alebo zánik nároku na zaplatenie ceny za seminár ani nárok na poskytnutie následnej zľavy, alebo na poskytnutie náhradného termínu školenia alebo skúšok.

5. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

5.1.     Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavení a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnou činnosť, ktorá by mohla jemu nebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene používať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

5.2.     Kupujúci nie je oprávnený pri používaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať jen v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho, a ktorý je v súlade s jeho určením.

5.3.     Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webové stránky v rozpore s jej určením.

 6. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných informácií

6.1.     Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná v rozsahu stanoveným zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

6.2.     Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich nasledovných osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a informácie o požadovaných službách, zrealizovaných objednávkach (ďalej spoločne ako „osobné údaje“).

6.3.     Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely zasielania informácií a obchodných ponúk zo strany predávajúceho.

6.4.     Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov. Predávajúci sa na správnosť poskytnutých osobných údajov plne spoľahol.

6.5.     Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť aj tretie osobu, ako sprostredkovateľa v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov.

6.6.     Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

6.7.     Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. Kupujúci prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

6.8.     Pokiaľ kupujúci požiada o informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný takúto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutne vynaložené na poskytnutie informácie.

6.9.     Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s produktmi, kurzami a službami alebo podnikateľskou činnosťou predávajúceho na elektronickou adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných informácií predávajúcim na elektronickou adresu kupujúceho.

7. Záverečné ustanovenia

7.1.     Pokiaľ  vzťah súvisiaci s použitím webového rozhrania obchodu alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, sa strany dohodli, že sa takýto právny vzťah bude riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.2.     Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky.

7.3       Pokiaľ  je niektoré z ustanovení obchodných podmienok neplatným alebo neúčinným, alebo pokiaľ sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení budú platiť ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

7.4.      Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

7.5.     Kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené na webovom rozhraní obchodu.