ncdcp.png

Národný centrálny depozitár cenných papierov, a. s.  je súkromnou akciovou spoločnosťou fungujúcou v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. Jej zakladateľom a jediným akcionárom je Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s..

Vznik tejto inštitúcie má byť jedným jedným z kľúčových predpokladov pre naplnenie prioritných strategických cieľov rozvoja kapitálového trhu v SR - dosiahnutie úrovne kapitalizácie likvidity porovnateľnej s trhmi krajín V4 a kvality infraštruktúrnej podpory a služieb dosahovanej vo vyspelých trhových ekonomikách.

Aj táto inštitúcia riadi svoje projekty podľa metodiky PRINCE2®, podobne ako Centrálny depozitár cenných papierov, a.s.

  • metodika PRINCE2 v celom životnom cykle projektu
  • 7 návykov skutočne efektívnych projektových manažérov