PRINCE2® v PDF

Skôr než začne kurz. Táto kniha je určená k samoštúdiu pred samotným zahájením kurzu.

Účelom tejto knihy je uvedenie do problematiky projektového riadenia a osvojenie si základných pojmov a techník, ktoré sú v rámci výučby PRINCE2® Foundation a Practitioner podrobne školené. Prehľadne a zrozumiteľne na 40 stranách Vás zoznámi s:

  • projektovou metodikou PRINCE2®;
  • aká je rola projektového manažéra pri riadení projektov;
  • 7 Princípov, 7 Tém a 7 Procesov životného cyklu projektu PRINCE2®;
  • každá kapitola obsahuje jednoduchý kontrolný test vrátane vyhodnotenia.

⏎ späť na kurz

3 štýly výučby

Prednášku Vám dá každý. U nás využívame aj vizuálnu a praktickú prípravu kandidátov na certifikáciu.

Kedže ľudia majú rôzne štýly učenia, je kurz navrhnutý tak, aby vyhovel rôznym preferenciám a potrebám. Budete sa učiť efektívne a zrozumiteľne.

  • Prakticky založení účastníci môžu využiť cvičenia, ktoré sú súčasťou samotného kurzu.
  • Vizuálne orientovaní účastníci môžu ťažiť z pripravených diagramov, slidov a farebného „kódovania“, ktoré napomáha pochopeniu.
  • Posluchovo orientovaní účastníci budú ťažiť z prednášky lektora a prípadne aj z informácií, ktoré zaznejú z Vašich doplňujúcich otázok a reakcií na ne.

⏎ späť na kurz

PRINCE2® Manuál 2016

Je základný stavebný kameň všetkých oficiálnych kurzov PRINCE2.

Predstavuje medzinárodne akreditovaný podklad pre efektívnu prípravu na certifikáciu PRINCE2® Foundation a Practitioner. Prezentácia je akreditovaná a homologovaná kompletne do slovenčiny, angličtiny a češtiny. Výber jazyka, v ktorom budete študovať je na Vás.

⏎ späť na kurz

Výklad PRINCE2® Trénera

Najväčším prínosom kurzu je doplňujúci výklad skúseného projektového manažéra.

Doplňujúci výklad bol rovnako predmetom medzinárodnej akreditácie a vznikol na základe dlhodobých skúseností tímu lektorov. Výklad trénera doplňuje podkladovú prezentáciu o dôležité informácie a väzby.

⏎ späť na kurz

Praktické cvičenia

Praktické cvičenia obohatia prednášku. Pripravené sú problémové projekty, ktoré budete riadiť s pomocou PRINCE2®.

V rámci kurzu PRINCE2® Foundation a Practitioner sú pripravené praktické cvičenia s riešením modelových situácií, ktoré nadväzujú na výkladovú časť. Účelom praktických cvičení je ukážka metodiky v praxi a slúžia tiež ako cenná spätná väzba od kandidátov k PRINCE2® trénerovi.

⏎ späť na kurz

Projektový scenár

V priebehu kurzu budete pracovať s projektovým scenárom - pod vedením lektora prechádza každý individuálne svojim vlastným projektom.

Osvojíte si techniky v celom "životnom cykle projektu". Cieľom je nadviazať na teóriu praktickou a zrozumiteľnou prípadovou štúdiou. Projektový scenár je interaktívny, aplikuje tzv. „hands-on“ prístupy s pomocou realistických scenárov a simulácií na projekte s okamžitou aplikáciou do reálnych procesov projektového riadenia.

⏎ späť na kurz

Šablóny PRINCE2® dokumentov

Nevyhnutná výbava každého projektového manažéra.

Pod vedením lektora Vás budeme zoznamovať so všetkými šablónami dokumentov metodiky. Kľúčové šablóny PRINCE2® sú rovnako predmetom cvičení (skupinová práca). Vďaka tomu si osvojíte implementáciu projektovej metodiky v praxi.

⏎ späť na kurz

Oficiálne cvičné sady PRINCE2 testov

K testovaniu znalostí pred certifikačným testom používame výhradne oficiálne cvičné testy.

Každý uchádzač obdrží 2 oficiálne cvičné testy pre každú z úrovní, resp. PRINCE2® Foundation a Practitioner. Cvičné sady testov sú akreditované a mix otázok je koncipovaný tak, aby dostatočne preveril znalosti pred oficiálnym certifikačným testom.

⏎ späť na kurz

Vyhodnotenie cvičnej sady

Coaching report - spätná väzba na výsledky testov!

Cvičné testy sú koncipované tak, aby 2. a 3. deň preverili požadovanú znalosť problematiky projektového riadenia. Vyhodnotenie prebieha s komentárom/vysvetlením lektora. Ďalej s prípadnou identifikáciou oblastí k rozvoju.

⏎ späť na kurz

Individuálna konzultácia

Neoceniteľné rady nielen v rámci kurzu.

Každý z účastníkov kurzu má možnosť cez výučbové dni (aj pred a po) konania kurzu využívať individuálne konzultácie. Forma konzultácie môže byť mailová, telefonická aleo osobná. Slúži najmä ako príprava na skúšku PRINCE2® Foundation a PRINCE2® Practitioner.

⏎ späť na kurz

Názorné príklady uplatnenia metodiky

Uvidíte kde, ako a prečo využívame projektovú metodiku v praxi.

Každá fáza životného cyklu projektu je obohatená o rad praktických príkladov z praxe. Situačné scenáre sa zameriavajú na využitie vo veľkých aj malých projektoch. Táto súčasť výučby zahŕňa aktívne zapojenie účastníka, dáva priestor pre otázky a diskusiu.

⏎ späť na kurz