javys-vyradovacia-spolocnost.png

JAVYS sa svojimi aktivitami podieľa na energetickej bezpečnosti Slovenska s významným postavením v stredoeurópskom regióne. Zodpovedne a kompetentne  zabezpečuje záverečnú časť jadrovej energetiky s dôrazom na bezpečnosť, kvalitu a ochranu životného prostredia. Svojimi aktivitami a podnikateľskými zámermi zachováva a zvyšuje finančnú prosperitu a ekonomickú stabilitu spoločnosti. Spoločnosť prevádzkuje, udržiava a vyraďuje jadrové zariadenia, nakladá s vyhoretým jadrovým palivom a realizuje prepravy ČJP a VJP, nakladá s rádioaktívnymi odpadmi a realizuje prepravy RAO.

Zodpovedná práca si vyžaduje 100%-né, bezchybné a kvalitné riadenie projektov.

  • vyraďovanie jadrovej elektrárne aj s pomocou PRINCE2®
  • projekty zamerané na technologické a netechnologické objekty a zariadenia