Pro koho je kurz PRINCE2 Foundation
Komu je určený | Target Audience

IT Service manažérom

Prečo IT manažéri potrebujú ITIL® Foundation?

Tento kurz je vhodný pre všetkých, ktorí sa chcú zdokonalovať v uplatňovaní best practice ITIL® v praxi, alebo hľadajú spôsoby ako za pomoci strategického či manažérskeho riadenia dosahovať pri správe IT vyššiu efektivitu, spoľahlivosť a dostupnosť. Najčastejšími absolventmi sú:
 • IT Manažment  ( správa IT)
 • IT Consuting (nastavenia a optimalizácia IT)
 • Projektoví manažéri  (zodpovednosť za IT projekty);
 • Finanční riaditelia  (ako investovať a účtovať IT služby).
 • Enterprise Architekti (návrh a rozvoj podnikovej architektúry)

Čo sa v rámci školenia naučíte

 • kľúčové koncepty ITIL®, oblasti a definície
 • ako ITIL® pomáhá v praxi pri riešení problémov
 • životný cyklus, vzťahy medzi jednotlivými procesmi
 • štruktúru, procesy a podporné služby všetkých 5 častí
 • detailný prehľad o certifikáciách a akreditačnej schéme vzdelávania

 

Metodika ITIL® pomáha s riadením a zvýšením hodnoty IT

Podstatou defacto štadardu ITSM je aplikácia najlepších postupov do návrhu, implementácie, správy a konfigurácie IT služieb. V poslednej verzii sa ITIL® odklonil od jednotlivých procesov a zameriava sa na riadenie IT v celom životnom cykle. To sa pozitívne prejavuje vyšším dôrazom na kvalitu, parametre a náklady IT služieb oproti benefitom, resp. pridanej hodnote.

Efektivita v podaní ITIL® znamená dostatočne kvalitné služby za adekvátne ceny, čo eliminuje časté extrémy maximálne kvalitných služieb bez ohľadu na náklady, alebo snahu o elimináciu nákladov pod takú úroveň, že sa tieto služby stávajú nepoužiteľnými.

Organizácie, ktoré usporiadali inetrné procesy podľa doporučení ITIL® profitujú z cenných benefitov "best management practice", napríklad:

 • efektívnejším riadením rozpočtu;
 • obhajobou investícií do rozvoja IKT infraštruktúry;
 • zefektívnením čerpania zdrojov, stabilizáciou kvality IT služieb;
 • v neposlednom rade taktiež lepšiu komunikačnú väzbu medzi IT a manažmentom.

#1. deň ITIL® Foundation

09:00 – 09:30

Úvod do IT Infrastructure Library

Základné princípy, adaptibilita a preukázateľné prínosy strategického riadenia IT Service Manažmentu metodikou ITIL® v praxi.

 • best practice
 • adaptácia ITIL® do praxe
 • certifikačná schéma ITIL®, akreditácia, platnosť certifikátov
09:30 – 10:45

Čo je a ako funguje IT Infrastructure Library

Strategické riadenie všetkých 5 častí: Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation, Continual Service Improvement.

 • základné princípy ITIL® & ITSM
 • prínosy Service Manažmentu pre užívateľov
 • benefity využitia IT Infrastructure Library a ITSM
10:45 – 11:00

coffee break

11:00 – 12:00

Continual Service Improvement

CSI Vám predstaví základné princípy riadenia a získavania konkurenčnej výhody. Modul zodpovedá za vytváranie a udržiavanie pridanej hodnoty služby pre zákazníka prostredníctvom zvyšujúcej sa kvality služieb a efektivity ich prevádzky. 

 • návrh a rozvoj benefitov  IT služieb
 • význam lepšieho návrhu, implementácia a podpora prevádzky
 • zlepšenie kvality služieb, zaistenie dostupnosti prevádzky a kvality 
 • vzájomná väzba medzi Service Strategy, Operation, Transition a Design
12:00 – 13:00

obedové menu

13:00 - 14:00

Service Operation I.

Modul se zameriava na efektívnu správu prevádzkových služieb tak, aby bola udržaná rovnováha medzi kvalitou, dostupnosťou a ekonomickým prínosom pre úžívateľov aj poskytovateľov.

 • riadenie pervádzkových IT procesov
 • benefity pre klientov (užívateľov) a poskytovateľov služieb 
 • zmeny a stabilizácia prevádzkových aktivít v IT pomocou ITIL®
 • ITIL® ako IT Service Manažment nástroj podpory zákazníkov
 
14:00 – 14:30

Assignment – Oficiálny test ITIL® Foundation

Preveríte si novo získané znalosti a skúsenosti v oficiálnych testovacích sadách certifikovaného kurzu. Získáte tak okamžitú spätnú väzbu a budete omnoho lepšie pripravený na akreditovaný test ITIL® Foundation, ktorý je na konci kurzu 3 deň.

 • cvičné testy pomôžu s prípravou na certifikáciu
 • získate spätnú väzbu (coaching report) a budete lepšie pripravený 
 • testovacia sada obsahuje otázky zamerané na na doteraz získané znalosti
14:30 – 14:45

coffee break

15:00 – 16:30

Service Operation II.

SO taktiež obsahuje postupy pri riadení služieb v produkčom prostredí, dosiahnutí výkonnosti a účinnosti v dodávke služieb a ich podpore tak, aby bola vyprodukovaná hodnota ako pre zákazníka, tak aj pre poskytovateľa služby. Ukážeme si, ako na to.

 

15:50 – 16:30

Service Transition

ST sa týka riadenia zmien, ich rizikami a požiadavkami na kvalitu služby. Je zodpovedný za implemetáciu častí obsiahnutých v Service Design v rámci procesu a komplexného frameworku ITIL®.

 • upgrade procesov, ale aj služieb pomocou ITIL®
 • Service transition kapitola uzatvára #1. deň kurzu
 • doporučenie pre štúdium, domáca úloha ITIL® scenáre

 #2. deň ITIL® Foundation

09:00 – 09:30

Rekapitulácia #1. dňa

Revízia scenárov a znalostí. Kvalifiková spätná väzba pre nadväzujúcu časť ITIL®. Vyhodnotenie domácich úloh. Scenáre sa ďalej zameriavajú na riadenie zmien: 

 • Service Transition
 • návrh nových služieb v Service Design
 • rozvoj a zlepšovanie prechodu IT služieb
09:30 – 10:30

Service Transition II.

Zmeny so sebou prinášajú riziká a problémy. Na manažérských príkladoch si osvojíte princípy zmien v službách a procesoch.

 • metodika optimálneho prechodu či upgradu služieb 
 • správa komplexných služieb, ich zmena, transformácia
 • inovácia služieb, obrana proti nežiadúcim dopadom prechodu služieb 

  

10:30 – 10:45

coffee break

10:45 – 11:15

Service Transition III.

Tretia a posledná časť sa v novej verzii sa dôkladnejšie zameriava na oblastí: Change Management; Change Evaluation; Project Management; Application Development; Release and Deployment Management; Service Validation and Testing; Service Asset and Configuration Management a Knowledge Management.

 • väzba ST na ostané časti ITIL®
 • ucelený prehľad o riadení IT služieb
 • etapy riadenia Service Manažmentu 

 

11:15 – 12:15

Service Design

Modul sa zameriava na situácie, kedy je nutné upradovať existujúce služby, alebo poskytovať nové. Týmto požiadavkám sa venuje Service Design až do úrovne procesného modelovania. Naučíte sa kľúčové princípy a metódy, akými sa tranformujú strategické ciele do portfólia služeb.

 • návrh a vývoj IT služieb
 • metodika a princípy ITSM
 • ako transformovať stratégiu do praxe
12:15 – 13:15

obedové menu

13:15 – 13:45

Assignment – Oficiálny test ITIL® Foundation II.

Testovacia sada otázok certifikovaného kurzu sa zameriava na pokročilé znalosti, ktoré získali absloventi za ½ ITIL® Foundation kurzu. Získate tak okamžitú spätnú väzbu a budete oveľa lepšie pripravený na akreditovaný test ITIL® Foundation, který je na konci kurzu 3 deň.

 • cvičné testy pomôžu s prípravou na certifikáciu
 • získate spätnú väzbu (coaching report) a budete lepšie priravený 
 • testovacia sada obsahuje otázky zamerané na doteraz získané znalosti
13:45 – 14:45

Service Design II.

SD začíná okamžikom nových alebo zmenených požiadaviek biznisu a končí procesným modelom riešenia týchto požiadaviek. Zahrňuje princípy a metódy pre prevod strategických cieľov do portfólia služieb. V etape II. si precvičíte znalosti v praktických scenároch.

 • návrh nových služieb v praxi
 • alebo zmena  existujúcich 
 • zlepšovanie IT
14:45 – 15:00

coffee break

15:00 – 16:30

ITIL® Foundation Exam & Evaluation

Zhodnotenie doterajších znalostí akreditovaným ITIL® Foundation trenérem. Rozbor situácií a ich vyriešení metodikou ITIL®. Pripravené sú scenáre a revízie doterajších znalostí.

 #3. deň ITIL® Foundation, ukončenie certifikáciou

09:00 – 09:30

Rekapitulácia #2. dňa

Revízia scenárov a znalostí z  #2 dňa zaistí kvalifikovanú spätnä väzbu pre nadväzujúcu časť ITIL®. Scenáre sa ďalej zameriavajú na riadenie zmien podľa Service Transition, ale taktiež strategickému návrhu (designu) nových IT služieb v rámci Service Design.

 • Service Design
 • Service Transition
 • životný cyklus IT služieb
09:30 – 10:30

Service Strategy

Ide o strategicky najvyššiu úroveň riadenia IT na základe cieľov a plánov. Koncepcia tohto modulu je zameraná na prínosy strategikcého riadenia metodikou ITIL® a spôsobov ako ich dosiahnuť. 

 • návrh, vývoj a implementácia ITIL®
 • Service Manažment ako strategické aktívum IT odd.
 • stanovenie cieľov a očákavaní od Strategie IT služieb
 • analýza, špecifikácia a prioritizácia príležitosti ITSM
  
10:30 – 10:45

coffee break

10:45 – 10:55

Životný cyklus IT služieb komplexne

IT Service Management v celom životnom cykle. Cieľom je perfektná príprava pre riešenie operatívnych aj strategických úloh s best practice IT Infrastructure Library.

 
10:55 – 12:15

ITIL® kvalifikácia na test I.

Revízia prínosov využitia ITIL® v praxi podrobnejšie: rozvoj metodiky a strategického riadenia všetkých častí Service Transition, Service Operation, Continual Service Improvement.

 

12:15 – 13:15

obedové menu

 

13:15 – 14:00

ITIL® kvalifikácia na test II.

Revízia prínosov využitia ITIL® v praxi podrobnejšie: rozvoj metodiky astrategického riadenia všetkých častí Service Strategy, Service Design.

 • Tipy & triky pred certifikáciou
 • Dôležité témy, cvičné testy
 • Záverečná skúška ITIL® Foundation
14:00 – 15:15

ITIL® Foundation Exam

ITIL® Foundation je prvá medzinárodne akreditovaná certifikácia v oblasti IT manažmentu. Certifikačný test je možné absolovať v anglickom jazyku. 

 • 75 min.
 • celkovo 40 otázok
 • úspešne absolvovanie  = 26 z 40 odpovedí   (65%)

Profesionálny popis klúčových aktivít, cieľov, prínosov, zmien a výkazov (reportingu) pre jednotlivé procesy

service strategy

Service Strategy

Zaoberá sa najvyššou úrovňou strategických cieľov spoločnosti, ich plnení za pomoci efektívnej a koncepčne riadenej metodiky. A to nie len z pohľadu strategického, ale aj organizačného.

  service design

Service Design

Začíná okamžikom nových alebo zmenených požiadaviek biznisu a končí procesným modelom riešenia týchto požiadaviek. Zahrňuje pricípy a metódy pre prevod strategických cieľov do portfólia služieb.

 service transition

Service Transition

Týka sa riadenia zmien, ich rizík a požiadaviek na kvalitu služby, a je priamo zodpovedný za implementáciu častí obsiahnutych v Service Design, tak, aby Service Operation mohol spravovať IT služby a infraštruktúru. Ide teda o komplexný rámec zaoberajúci sa problematikou súvisiacou so zmenami v službách a procesoch.

  service operation

Service Operation

Obsahuje postupy pri riadení služieb v produkčom prostredí, dosiahnutie výkonnosti a účinnosti v dodávke služieb a ich podpore tak, aby bola vyprodukovaná hodnota  pre zákazníka, ako aj pre poskytovateľa služby.

 

continual service improvement

Continual Service Improvement

Zodpovedá za vytváranie a udržiavanie pridanej hodnoty služby pre zákazníka prostrednictvom zvyšujúcej sa kvality služieb a efektivity ich prevádzky. Kombinuje pritom princípy, praktiky a metódy riadenia kvality a Change Managementu.

ITIL® je voľne dostupná metodika pre riadenie IT služieb. Vysoká adaptibilita a preukázateľné prínosy dosihnuté uplatňovaním ITIL® v praxi sú dôvodom neustáleho rozvoja tejto metodiky, ktorá bola vydaná v zjednodušenom formáte ITIL®. Nové prístupy sú integrované do strategického riadenia resp. týchto 5 častí.

ITIL® vs ITSM

Oba štandardy sú 2 strany jednej mince

A preto princípy ITIL® boli prenesené do medzinárodnej normy IT Service Manažmentu ISO/IEC 20000, ktorá je aplikovateľná na veľké a malé IT. Tento ITSM štandard kladie ešte väčší dôraz na ucelenosť procesov do služieb. Best Practice Framework ITIL® sa uplatňuje najlepšie do procesného modelu podľa normy ISO/IEC 20000.

 • jediná správna verzia ITIL® sa označuje ako "ITIL 2011 edition” (since 2011)
 • táto verzia je upgradom predchádzajúcej verzie, ktorá sa označovala ITIL v3 (2007-2011)
 • ITIL® v3 Foundation kurz nie je platný a nepripraví Vás adekvátne na na certifikačný test!!! 

ITIL® certifikácia

Cena Vás trápiť nemusí, v prípade neúspechu u nás náhradný kurz zdarma!

V čom sa líšime s prípravou ? Sme oveľa viac zameraní na vysvetlenie prínosov pre biznis, návratnosť investícií, čo poukazujeme na prípadových štúdiách. Absolventi budú schopní uplatňovať životný cyklus riadenia IT služieb do prostredia spoločnosti pre riešenie operatívnych aj strategických úloh. 

Kurz nevyžaduje vstupné predpoklady, napriek tomu pomôže nájsť spôsoby, ako pomocou metodiky ITIL® dosiahnuť vyššiu kvalitu a dostupnosť služieb. Vďaka dôkladnej príprave budete perfektne pripravený na certifikačnú skúšku. V rámci kurzu absolvujete cvičné testy.

Kurz plne zodpovedá The ITIL® Foundation Certificate sylabu. Skúšku je možné absolvovať v anglickom jazyku. Kurz obsahuje 6 hlavných modulov: úvodný Service Management as a Practice a 5 modulov zodpovedajúcim  jednotlivým  častiam životného cyklu služby (knihám ITIL®)

 • praktické cvičenia (assignments)
 • niekoľko skúšobných otázok na záver každého modulu
 • moduly  ITIL® kvalifikačná schéma a príprava na skúšku 
 • dve kompletné sady skúšobných otázok  (Mock exams) so spoločným vyhodnotením 
 • záverečná skúška ITIL® Foundation

 

Viac o certifikácii

 Financování kurzu: Na Splátky i Dotace

 

Financovanie kurzu | Na splátky

 

Nákup na splátky u TAYLLORCOX

Nákup na splátky

Kurz na splátky bez doloženia príjmu ? Ano! Nečakajte na ďalšiu výplatu... Poďte s nami do splátok a rezervujte si kurz ešte dnes od 300,-EUR  mesačne!

                                                                                                                                  Ako získam splátky >

V cene kurzu je

 • coffeebreak & občerstvene, obed
 • akreditovaný školiaci materiál ITIL®
 • šablóny a vzory pre ďalší rozvoj a uplatnenie v praxi

Harmonogram a organizácia

 • 3 dni, cca od 9 do 17hod
 • posledný deň príprava + certifikácia
 • Viac informácii? Pomoc s otázkou? Zavolajte nám.

Miloš Tomka

PRINCE2® a ITIL® Approved Trainer, consultant

Hlavný tréner kurzovPRINCE2® a ITIL® v spol. TAYLLOR & COX Slovensko

Trenéri ITIL®| AKREDITÁCIA

wifi plazma education kit obcerstveni lunch air condition metro
wifi plazma knihy občerstvenie obed klimatizácia parkovanie mhd

Termíny kurzov ITIL® Foundation

Filtrovanie ponuky kurzov

Celkom nájdených
0 termínov

Názov kurzu Termín Miesto Dĺžka Cena bez DPH
Hore
 • predchádzajúce
 • 1
 • ďalšie

Klasický kurz pre každého.

Preto realizujeme školenia na mieru. Predovšetkým spoločnosti oceňujú našu flexibilitu. Pri príprave kurzu zohľadníme váš obor, trendy, konkurenciu a strategické ciele. Dôležitá je aj úspora nákladov na cestovanie, ubytovanie atď.

*

*

Položky označené * sú povinné.

Hodnotenie kurzu ITIL® Foundation

Pridať hodnotenie

Hodnotenie absolventov kurzu