cko-logo.png

Centrálny koordinačný orgán ako sekcia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zabezpečuje vypracovanie Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020, koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov a vykonáva ďalšie činností v oblasti riadenia.

CKO štandardizoval vlastné vnútroorganizačné procesy aj prostredníctvom využívania techník projektového riadenia podľa metodiky PRINCE2. Vďaka tejto metodike sa implementovali riadiace a kontrolné mechanizmy v rámci jednotlivých etáp projektu.

  • pozitívne reakcie od hlavných radcov
  • metodika PRINCE2® pre Úrad vlády SR