Každoročne si 10. októbra pripomíname Svetový deň duševného zdravia. Aj nám na Vašom duševnom zdraví záleží a preto sme si pripravili sme pre Vás súťaž o dvojdňové školenie STRES A ZÁŤAŽ v hodnote 220€.
Pre zapojanie do súťaže stačí označiť jednu z dvoch možností ako odpoveď na otázku "Ako najradšej realxujete vy?"
V piatok 24.11.2017 vyžrebujeme až dvoch z vás, ktorí vyhrajú školenie Stres a záťaž v termíne 14.12.2017 - 15.12.2017. 

Pravidlá súťaže:


1.Všeobecné ustanovenia
Tieto pravidlá ustanovujú podmienky a pravidlá súťaže TAYLLOR & COX Slovensko, a.s. (ďalej len „Organizátor“).
Dôležité dátumy (začiatok a koniec súťaže, termín zverejnenia výhercu a pod.) a výhercu oznámi Organizátor vždy na svojej oficiálnej stránke na Facebooku.
 
2. Zameranie súťaže a účastníci
Súťaží sa o školenie Stres a záťaž ktoré bude prebiehať v termíne 14.12.2017 - 15.12.2017 v hodnote 220€. Za prihlášku do súťaže je považované splnenie nasledujúcich podmienok: a) zúčastniť môže len osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a staršia, a b) Odpovie na jednoduchú otázku v súťažnom príspevku.
 
3. Priebeh hlasovania a vyhodnotenie
Účastník súťaže, ktorý splní všetky podmienky podľa bodu 2. týchto pravidiel, bude zaradený do žrebovania. Z konečného počtu účastníkov po uzavretí súťaže vyžrebuje Organizátor dvoch víťazov. Návštevník našej stránky TAYLLOR & COX Slovensko na Facebooku odovzdaním hlasu (označením "Páči sa mi to" alebo "Like") prejavuje súhlas s pravidlami súťaže. Organizátor môže vylúčiť aj ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže v prípade, ak by súťažiaci svojím konaním porušoval pravidlá súťaže alebo ak by bol z takéhoto konania dôvodne podozrivý. Víťaz bude zverejnený na stránke TAYLLOR & COX Slovensko na Facebooku.

 

4. Ceny a ostatné ustanovenia
Pokiaľ sa preukáže, že výherca nesplnil ktorúkoľvek z podmienok súťaže, výhra mu nebude priznaná. Výhry nie sú vymáhateľné a nevzniká na ne právny nárok. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek bez udania dôvodu skrátiť, prerušiť alebo odvolať celú súťaž. Všetky zmeny pravidiel nadobúdajú účinnosť ich zverejnením na stránke TAYLLOR & COX Slovensko na Facebooku. Zmena pravidiel súťaže nezakladá nárok súťažiaceho na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži. Cenu nie je možné žiadnym spôsobom nahradiť. Víťaz bude Organizátorom vyrozumený o výsledku žrebovania elektronickou poštou. Výherca musí svoju výhru uplatniť v termíne 14.12.2017 - 15.12.2017, kedy bude školenie prebiehať.

 

5. Záverečné ustanovenia
Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže upravovať aj počas priebehu súťaže, ak to nie je v rozpore s právami súťažiacich. Porušenie týchto pravidiel môže byť dôvodom vylúčenia súťažiaceho zo súťaže. Okamihom, ako sa súťažiaci zapojí do súťaže, vyjadruje svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže. Súťažiaci udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov na účely organizovania súťaže, vrátane ich zverejnenia pri rešpektovaní zákona o ochrane osobných údajov.
Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.