Tip (25)

Autor: Jozef Süss

PRINCE2®, ITIL®, TOGAF® a ArchiMate® vo verejnej správe

Každý žiadateľ, prijímateľ, hlavný partner alebo partner projektu, na to, aby získal finančné prostriedky EÚ musí spĺňať základné kvalifikačné predpoklady, ktoré sú zosumarizované v Príručke žiadateľa (časť C, strana 6), pozri link: http://www.informatizacia.sk/prirucky/22107s. Bez splnenia základných kvalifikačných predpokladov, nie je možné získať financovanie prostriedkov EÚ na váš projekt.
Kontrolu splnenia kvalifikačných predpokladov (t.j alokáciu osôb na riadenie projektu s požadovanými certifikátmi) realizuje útvar Sekcia Sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti (SORO ÚPPVII), pred podpisom Zmluvy o Nenávratnom finančnom príspevku (ZoNFP).
Pre realizáciu a odborné zabezpečenie všetkých projektov v PO7, OPII bude potrebné minimálne 280 certifikovaných špecialistov, ktorí splnia kvalifikačné tieto požiadavky na interného QA manažéra: 
 • certifikácia PRINCE2® Foundation (akákoľvek úroveň) alebo ekvivalent (napr. IPMA, PMI), prax v projektovom manažmente min. 3 roky alebo prax v manažmente kvality min. 3 roky; 
 • certifikácia TOGAF® alebo ekvivalent(napr. certifikácia ITIL alebo COBIT alebo absolvované školenie pre Rational Unified Process (RUP), resp. Unified Process (UP) alebo preukázateľne absolvované školenie na agilnú metodiku (napr. SCRUM, Kanban, Lean software development, Extreme Programming, Rapid Application Development) 
 • certifikácia na modelovací jazyk napr. ArchiMate® alebo certifikácia (alebo absolvované školenie) UML alebo prax s riadením architektúry min. 3 roky; 
Pre externého QA manažéra (spolupracovníka) platia všetky kladené požiadavky pre internistu a naviac požiadavky špecifikovaných primerane k objednaným výkonom a náročnosti poskytnutých služieb. Inak povedané, v prípade, ak by v prípade nedostatku interných kapacít žiadateľov a partnerov projektu na pokrytie kvalifikovaných zdrojov bolo nevyhnutné využiť externé zdroje, tie musia naviac spĺňať nasledovné kvalifikačné predpoklady:
 • certifikácia ITIL® Foundation alebo prax s procesmi riadenia IT služieb min. 3 roky prax s procesmi vývoja softvéru, resp. v softvérovom inžinierstve min. 3 roky 
 • certifikácia Interný audítor ISO 9001 alebo Externý audítor ISO 9001 (ako ekvivalent sa akceptuje aj certifikácia podľa ISO 20000, 27000, resp. 22301) 
 • certifikácia min. Tester ISTQB alebo ekvivalentný prax s testovaním softvéru min. 3 roky 
V Metodike Riadenia kvality („Metodika QAMPR“) si každý môže každý nájsť informáciu o požiadavkách na interné a externé alokované zdroje kvalitárov na projekty PO7, OPII - https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html (pozri kapitolu 7.).

 

Kde môžeš využiť svoj certifikát / kvalifikáciu ?
Riadiaci výbor PO7 OPII, ktorý sa zasadá pravidelne každé 2-3 mesiace, na každom svojom zasadnutí, posunie formou odsúhlasenia Štúdie uskutočniteľnosti (ŠÚ) do realizácie cca 3 až 7 projektov, na každom svojim zasadnutí.
Medzi najvýznamnejších hlavných partnerov, žiadateľov projektov patria:
 • MV SR – Ministerstvo vnútra SR
 • MH SR – Ministerstvo hospodárstva SR
 • MS SR – Ministerstvo spravodlivosti SR
 • MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia SR
 • MŠ SR – Ministerstvo školstva SR
 • MF SR – Ministerstvo financií SR
 • DEUS – Združenie DEUS (Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska)
 • UPPVII – Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu
 • NASES – Národná agentúra pre elektronické služby
 • IŽP – Inšpektorát životného prostredia
 • SP – Sociálna poisťovňa
 • ÚVZ – Úrad verejného zdravotníctva
 • NCZI – Národné centrum zdravotníckych informácii
 • KNS – Kancelária najvyššie súd
 • NIP – Národný inšpektorát práce
 • ZVaJS – Zbor väzenskej a justičnej stráže
 • UPREKAPS – Úrad pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb
 • ÚVO – Úrad verejného obstarávania
 • PÚ – Pamiatkový úrad SR
 • Atď.
Pozor na hlavu! Máme o ňu záujem.
Hľadáme držiteľov PRINCE2®, TOGAF® alebo ArchiMate, aj tak by mohla znieť základná požiadavka na projekťákov, ktorí budú riadiť projekty v PO7 (Programová os 7), Operačného programu integrovaná infraštruktúra (OPII). Do roku 2023 bude potrebné uriadiť projekty refundované finančnými prostriedkami EÚ, v celkovom objeme približne 750 miliónov EUR.

 

 

 

 


Páči sa Vám to? Zdieľajte a pošlite ďalej...

Zobraziť všetky aktuality

Zoznam štítkov

Tip (25) ITIL (8) PRINCE2 (8) Security (5) Blog (4) Soft-Skills (3) MSP (3) MoR (1) RISK (1)

Najčítanejšie

Najnovšie články

Informácie k jednotlivým certifikátom.

Nájdete nás na facebooku

*

Položky označené * sú povinné.

Komentáre