axelos certified partners

Elena Mašlonková  Gabriela Krahulcová  Saša Jakubová

 

Sľubujú Vám trénera, ktorý Vám dá niečo viac? Pokiaľ hľadáte viac, napr.: hands-on experience (praktické skúsenosti) a tiež vynikajúcu prezentačnú šikovnosť, príďte k nám. Tiež nenávidíme teóriu a milujeme interaktivitu.

Gabriela Krahulcová

SOFT SKILLS Trainer

Lektor mäkkých zručností v TAYLLOR & COX Slovensko. 

Gabika pôsobila dlhé roky v učiteľskej sfére, neskôr ako zriaďovateľka a riaditeľka skúkromnej materskej školy vo Zvolene - metodická a mentoringová činnosť. Od roku 2008 sa venuje lektorskej poradenskej činnosti. Je členkou OMEP, kde pôsobila ako mentorka v mentoringovom programe Women Entrepreneurship Forum pre ženy zo Slovenska v rokoch 2013-2015. V Štátnom inštitúte odborného vzdelávania pôsobila ako lektor kontinuálneho vzdelávania pre výchovných poradcov v NP "Podpora   profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami"; ako facilitátor v projekte „Nové formy smerovania žiakov ZŠ na povolanie“ a ako členka skúšobnej komisie v kontinuálnom vzdelávaní. Získala III. stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore - Psychológia a kooperácia na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici.

Moja cesta k lektorovaniu

Gabikinou vášňou je psychológia. Rokmi praxe a vzdelávaním sa vyprofilovala na kvalitnú lektorku, ktorá vždy chce prostredníctvom mentoringu pomôcť ľuďom v nasledovných oblastiach: Kaučing, Kariérne poradenstvo, Obchodné zručnosti, Predajné zručnosti, Leadership, Aktívna práca v maloobchode,  Diplomatický protokol a spoločenská etiketa, Efektívna komunikácia, Zvládanie stresu a psychohygiena, Ochrana osobných údajov, Leadership, Rozvoj osobnostného potenciálu. Pri svojej práci používa psychosociálne výcviky, videotréningy, komunikačné tréningy; vedie tréningy pre rozvoj sociálnych kompetencií, predajných zručností, starostlivosti o klienta, procesný manažment, pre zvýšenie čerpania eurofondov, prípravu SZČO, manažovanie pracovného tímu. Metodicky sa venuje aj pedagogike a psychológii. Za svoju dlhoročnú prax zistila, že nielen deti, ale hlavne dospelí sa najlepšie učia nové veci interaktívnou formou. Je to kvôli tomu, že dospelý človek sa už neprinúti učiť, musí sám chcieť a najviac si to užíva, ak ho forma výučby baví.

Gabika Vás prevedie nasledovnými kurzami interaktívnou formou

 SOFT SKILLS 

späť ⬆

Elena Mašlonková

SOFT SKILLS Trainer

Lektor mäkkých zručností v TAYLLOR & COX Slovensko. 

Elenka je jednou zo slovenských lektorských stálic. Vyšše 15 rokov sa venuje lektorskej činnosti prostredníctvom vedenia psychosociálnych výcvikov, riadenia videotréningov, tréningov pre rozvoj sociálnych kompetencií, dialógov v kariérnemom poradenstve, psychosociálnych výcvikov. V tomto čase prebieha jej rigorózne konanie v odbore Andragogika - odbor Vzdelávanie dospelých. Je predsedkyňou a členom skúšobnej komisie Národného ústavu celoživotného vzdelávania na overovanie a hodnotenie odbornej spôsobilosti fyzických osôb podľa kvalifikačného a hodnotiaceho štandardu čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie. Aktívne spolupracuje v ÚPSVaR, so štátnymi organizáciami, neziskovými organizáciami a komerčnou sférou. Je spoluzakladajúcou členou Asociácie lektorov a kariérnych poradcov, členkou Mediátorov Slovenska (pôsobí ako mediátorka č. 707). Účinkuje aj ako mentorka v mentoringovom programe Women Entrepreneurship Forum pre ženy zo Slovenska, supervízor pre pomáhajúce profesie. Zároveň je riaditeľkou v stavebno - plynárenskej firme Remos Zvolen s.r.o.,  v ktorej je neprehliadnuteľný jej efektívny štýl riadenia a znalosti v krízovom manažmente.

Moja cesta k lektorovaniu

Elenina záľuba vo vzdelávaní a poradenskej činnosti nebola prvoplánová, venuje sa jej už cez 30 rokov. Za tento čas sa neustále vzdeláva, zdokonaľuje a hľadá nové možnosti, ako pomôcť svojim zverencom. Medzi jej hlavné lektorské oblasti patria: mediácia, sebapoznanie a limity mediátora, mentoring, tréning trénerov, koučovanie - vnímavé a zážitkové, prezentačné a obchodné zručnosti, diplomatický protokol a spoločenská etiketa, grafológia, kariérne poradenstvo, zvládanie stresu a psychohygiena, ochrana osobných údajov, právne minimum pre podnikateľov, diskriminácia, xenofóbia, porušovanie ľudských práv, právne minimum, zvýšenie možnosti uplatniteľnosti na trhu práce pre MRK, získavanie alebo obnovenie pracovných návykov potrebných na začlenenie sa do pracovného procesu, riešenie rodových spoločenstiev, adaptácia do majority.

Elena Vás prevedie nasledovnými kurzami interaktívnou formou

SOFT SKILLS   

späť ⬆

Alexandra Jakubová

SOFT SKILLS Trainer

Lektor mäkkých zručností v TAYLLOR & COX Slovensko. 

Saša pôsobila v minulosti na pozícii marketing manager v Sympatii - Pohoda d.s.s., Solen, s.r.o., ČSOB Leasing. Medzi jej hlavné zodpovednosti patrili - riadenie tímu zodpovedného za prípravu nových klientských produktov, školenia obchodnej siete, správy marketingového rozpočtu, launch značky na finančný trh, rebranding, prípravy marketingových stratégií. Od roku 2007 pracuje ako lektor a kouč. Za necelých 10 rokov stihla preškoliť nasledovné súkromné spoločnosti: Generali, a.s., Allianz - Slovenská poisťovňa a.s., Slovenská sporiteľňa, a.s., ČSOB Leasing a.s., Nafta a.s., Slovnaft a.s.,  E-on a.s., Holcim a.s., Siemens a.s., SPP as.s, Enel a.s., Billa a.s., Coca-Cola, T mobile, Forstinger, Soitron a.s., Palma a.s., Cemex a.s., Česká poisťovňa a.s, Enel a.s, Západoslovenské elektrárne a.s., Slovenská Pošta, Continental, Volskwagen Slovakia, Sunpharma, Dachser, VSE a.s. a štátnu a verejnú správu: Správa školských zariadení mesta Trenčín, Ministerstvo zahraničných vecí SR, NR SR, Colná správa SR, Implementačná agentúra MPSVR, Ministerstvo dopravy. Množstvo odškolených klientov svedčí o jej obľúbenosti a profesionalite. 

Moja cesta k lektorovaniu

Sašina cesta k lektorovaniu bola prirodzená, rada vzdelávala a koučovala ľudí v tíme a tešila sa z ich nasledujúcich pracovných či osobných úspechov. Špecializuje sa na manažérsku komunikáciu, leadership, negociáciu, marketing, podporu predaja a predaj. Ovláda metodiku PRINCE2® a MoR®.

  • Vzdelávanie manažérov (obchodníkov)  formou tréningov a  koučingu v oblasti riadenia a vedenia ľudí, vyjednávania, vedenia porád, komunikačných zručností, riešenie a eliminácia  konfliktov, budovanie  a motivácie tímu, atď.
  • Vzdelávanie manažérov a obchodníkov v oblasti priameho predaja prostredníctvom obchodnej siete, využívanie marketingových a komunikačných nástrojov v obchode, motivačné a vzdelávacie programy pre obchodnú službu, networking
  • Marketingové aktivity firmy – marketingová stratégia, plánovanie marketingových výdavkov, efektívny marketingový mix v závislosti na trhovom segmente, podlinkové aktivity, podpora predaja, lojality program, atď.
  • Analýza a optimalizácia procesov so zameraním na predaj, marketing a komunikáciu –segmentácia trhu, nástroje na hľadanie nových klientov, optimalizácia produktového portfólia, monitoring a analýzy konkurencie, interná komunikácia, zefektívnenie predajných kanálov

Saša Vás prevedie nasledovnými kurzami interaktívnou formou

 SOFT SKILLS 

späť ⬆