Akreditácie, ocenenia a transparentnosť.

TAYLLORCOX je jediná medzinárodne akreditovaná akadémia s komplexným portfóliom školení v oblasti M_o_R - Management of Risk. Akreditácia je udelená od Axelos akreditovaného Examination Inštitútu spol. EXIN. 

TAYLLORCOX je zároveň jednou z TOP 10 spol. v Evrope, ktorá získala ocenenie Platinum Partner za kvalitu, rozvoj a certifikáciu v oblasti Best Management Practice.

Aktuálne medzi najzávažnejšie patria riziká z finančných trhov a zlého projektového riadenia (vo všetkých fázach životnéhoho cyklu, týka sa to až 75 %). Projektovým rizikám sa taktiež venuje aj metodika PRINCE2®. Medzi ďalšie časté riziká patria právne obmedzenia, úverové riziká, incidenty, prírodné katastrofy, cielené útoky a ďalšie...

 M_o_R® Framework

M_o_R® Principles: sú základným stavebným prvkom pre systém riadenia rizík. Princípy sú odvodené od zásad framework riadenia rizík M_o_R.
M_o_R® Approach: ako využíť princípy aby vyhovovali manažérom aj organizácii? Politika, procesy a stratégia riadenia rizík.
M_o_R® Processes: existujú štyri hlavné procesné kroky, ktoré popisujú vstupy, výstupy a aktivity spojené s riadením rizík.
Optimalizácia a rozvoj M_o_R®: ako efektívne využiť predošlé 3 témy, pre zaistenie kontinuálneho zlepšovania systému riadenia rizík? 

M_o_R® short - medium - large

Riadenie rizík sa využíva pri strategickom, programovom, projektovom a operatívnom riadení a rozhodovaní. Spôsov riadenia rizík sa líši v závislosti na tom, či sa riziko týka dlhodobých, strednodobých alebo krátkodobých cieľov.

▂  Malé riziká

Sú najčastejšie na operatívnej úroni, kde základom je dôraz na krátkodobé ciele. Rozhodovanie o týchto rizikách je často ovplyvnené strednými a veľkými rizikami.

▂ ▃  Stredné riziká

Ovplyvňujú najčastejšie stredodobé ciele na úrovni projektov, alebo programov. Z pohľadu časovej, alebo finančnej náročnosti majú nižšie dopady, než veľké riziká. Ich význam je dôležitý, ale nie strategický.

▂ ▃ ▅ Významné riziká

Tie sú najčastejšie spojené so strategickým rozhodovaním. Ich dopad ovplyvňuje nie len aktuály, ale najmä budúci stav.  Práve toto je dôvod, prečo by sa mali strategické riziká riešiť kontinuálne.

Benefity plynúce z M_o_R®

  • Management of Risk® je plne kompatibilný s PRINCE2®, MSP®, alebo ITIL®. Pomáha organizáciám na procesnej, manažérskej a strategickej úrovni lepšie identifikovať a rychlejšie reagovať na potencionálne riziká.
  • Zlepšuje nielen interný, ale taktiež externý image spoločnosti. Kvalifikovaný manažéri pracujú v organizáci, ktorá pozná svoje riziká a lepšie zvláda ich riadenie a je takiež konkurencieschopnejšia.
  • Management of Risk® je možné ľahko a zrozumiteľne integrovať do systému interných auditov, vnútorných kontrôl, ale taktiež procesov - napr. projektového alebo programového riadenia.

Management of Risk® - štandard svetovej úrovne

M_o_R® je metodika pre riadenie rizík, často takiež označovaná ako "route map" pre risk management. Súčasťou štandardu M_o_R® sú Princípy, Prístupy a procesy zamerané na efektívnu identifikáciu, správu a elimináciu rizík. Metodika obsahuje taktiež techniky a manažérské postupy riadenia rizík.