M_o_R® Foundation obsahuje množstvo "hands-on" cvičení!

Tento praktický prístup je garanciou kvality výučby. Absolventi kurzu vďaka "hands-on" prístupu nielenže lepšie zvládajú certifikačné skúšky, ale taktiež prakticky lepšie uplatňujú framework M_o_R®  s patričnou dávkou sebaistoty.

 

M_o_R® Foundation je intenzívny 3 denný kurz. V rámci kurzu kandidáti obdržia na večerné samoštúdium cvičné testovacie scenáre. Tieto cvičenia sú neoddeliteľnou súčasťou výučby, s minimálnou časovou náročnosťou (2 x 2hod.)


Akreditovaná osnova kurzu

Úvod do M_o_R®

Úvod do globálneho štandardu pre riadenie rizík: Management of Risk® (M_o_R). Základné vysvetlenie pojmov rozdelenia rizík na hrozby + príležitosti. Kedy, ako a prečo riadiť riziká, príklady z praxe.

Management of Risk® ako súčasť systému riadenia každej organizácie, programového, alebo projektového riadenia.

M_o_R® Princípy

M_o_R® Princípy sú kľúčové pre zavedenie a rozvoj efektívneho Risk Managementu. M_o_R® Princípy sú taktiež návodom ako si vo vlastnej organizácii navrhnúť systém riadenia rizík tak, aby vyhovoval práve Vašim potrebám a slúžil ako prevencia potencionálnych rizík.

 • Stratégia riadenia rizík;
 • MoR® vo Vašej organizácii;
 • Zapojenie zúčastnených strán;
 • Správne a včasné informácie v systéme MoR®
 • Neustále zlepšovanie P-D-C-A, management a reporting.

M_o_R® Prístupy

Ako implementovať princípy je popísané v module M_o_R® Aproach - Prístupy. Návrh dokumentácie a podporných smerníc je kľúčom k nastaveniu Risk Managementu. M_o_R® Prístupy podrobnejšie:

 • Strategy
 • Process Guide
 • Risk & Issue Registr
 • Risk Management politika
 • Risk Improvement & Risk Response Plan
 • Risk Response & Risk Communication Plan

M_o_R® Procesy

Procesy riadenia rizík sú zamerané na rozfázovanie jednotlivých krokov tak, aby sme systematicky začali plniť úlohy a vytýčené ciele v oblasti riadenia rizík. Táto oblasť je venovaná taktiež výstupom, ich použiteľnosti a technikám, ktoré je možné využiť. M_o_R® Procesy sa členia na:

 • Identifikáciu
 • Posúdenie
 • Plánovánie
 • Implementácia opatrení 

M_o_R® Perspektívy 

Spôsob, akým sú M_o_R®  Zásady, Prístupy a Postupy využívané pre riadenie rizík sa  mení v závislosti od veľkosti organizácie, prostredía a rizík z pohľadu:

 • Stratégie
 • Programu
 • Projektu
 • Operatívy

Implementácia a optimalizácia M_o_R®

Návrh, implementácia a optimalizácia systému riadenia rizík ako súčasť kultúry organizácie je nevyhnutným predpokladom pre dlhodobé a systematické riadenie rizík. Témy podrobnejšie:

 • Princípy implementácie
 • Zmena prostredia pri riadení rizík
 • Meranie prínosu Risk riadenia Managementu
 • Riziká a potencionálne bariéry pri nastavení M_o_R®
 • Identifikácia rizík a ich využitie ako príležitosti pre zmenu
 • Health check & Risk management maturity model

M_o_R® Foundation certifikčný test

V rámci príprav na certifikačnú skúšku M_o_R® Foundation, budú kandidáti pracovať s cvičnými testami - spôsobom výberu správnej odpovede zo situačných príkladov a skúšobných otázok pred samotným certifikačným testom.

Tento prístup odhalí prípadné nezrovnalosti vo vedomostiach. Tie sú tak riešené ešte pre samotným certifikačným samotným certifikačným testom. Kandidáti tak mají väčšiu istotu, že sú dostatočne pripraveni pre absolvovanie mezinárodnej certifikačnej skúšky.

 

späť na kurz